Sign in

İsmail Enes Ayhan

Sorun:

Mobil Cihazlarda Ortaya Çıkan Sorun, Ekran Fotoğrafı

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Kodu sitenize ekledikten sonra Javascript’i devre dışı olduğunda görünen ekran.

İsmail Enes Ayhan

Her ögenin bir kullanıcı deneyimine hizmet ettiği dijital arayüzler tasarlıyorum. Projelerim uygulamalara görsel ve işlevsel etki kazandırıyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store